حوالی ما توقف ممنوع

میدانی رفیق . . .

نه زیبایم . . .

نه مهربان . . .

فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست . . .

فقط برای خودم هستم . . .

خوده خودم . . .

صبورم و سنگین  . . .

 

سرگردان . . .

 

مغرور . . .

قانع . . .

با یک پیچیدگی ساده . . .

و مقداری بی حوصلگی  زیاد . . .

برای تویی که چهره را میپرستی نه سیرت آدمی را . . .

هیچ ندارم . . .

راهت را بگیر و برو . . .

حوالی ما توقف ممنوع است . . .
 
/ 0 نظر / 18 بازدید